Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

a) Mục đích và phạm vi thu thập

Vic thu thp dliu chyếu trên website bao gm: htên, email, đin thoi, đa chkhách hàng trong mc liên h. Đây là các thông tin mà chúng tôi cn thành viên cung cp bt buc khi gi thông tin nhtư vn hay mun mua sn phm và đchúng tôi liên hxác nhn li vi khách hàng trên website nhm đm bo quyn li cho cho ngưi tiêu dùng.

Các thành viên stchu trách nhim vbo mt và lưu gimi hot đng sdng dch vi thông tin mà mình cung cp. Ngoài ra, thành viên có trách nhim thông báo kp thi cho website chúng tôi vnhng hành vi sdng trái phép, lm dng, vi phm bo mt, lưu gitên đăng ký và mt khu ca bên thba đcó bin pháp gii quyết phù hp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sdng thông tin thành viên cung cp đ:

  • Liên hxác nhn đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhn đưc yêu cu tthành viên;
  • Cung cp thông tin vsn phm đến khách hàng nếu có yêu cu tkhách hàng;
  • Gi email tiếp th, khuyến mi vhàng hóa do chúng tôi bán;
  • Gi các thông báo vcác hot đng trên website;
  • Liên lc và gii quyết vi ngưi dùng trong nhng trưng hp đc bit;
  • Không sdng thông tin cá nhân ca ngưi dùng ngoài mc đích xác nhn và liên hcó liên quan đến giao dch;
  • Khi có yêu cu ca cơ quan tư pháp bao gm: Vin kim sát, tòa án, cơ quan công an điu tra liên quan đến hành vi vi phm pháp lut nào đó ca khách hàng.

 c) Thời gian lưu trữ thông tin

Dliu cá nhân ca thành viên sđưc lưu trcho đến khi có yêu cu ban qun trhy b. Còn li trong mi trưng hp thông tin cá nhân thành viên sđưc bo mt trên máy chca chúng tôi.


d) Những
 người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Đi tưng đưc tiếp cn vi thông tin cá nhân ca khách hàng thuc mt trong nhng trưng hp sau:

– Nhân viên ca Công ty

– Các đi tác có ký hp đng thc hin 1 phn dch vca Công ty. Các đi tác này snhn đưc nhng thông tin theo tha thun hp đng (có th1 phn hoc toàn bthông tin tuy theo điu khon hp đng) đtiến hành htrngưi dùng sdng dch vdo Công ty cung cp.

đ) Đa chca đơn vthu thp và qun lý thông tin, bao gm cách thc liên lc đngưi tiêu dùng có thhi vhot đng thu thp, xlý thông tin liên quan đến cá nhân mình

65 Tú Xương, Phưng 7, Qun 3, TP. HChí Minh, Vit Nam

Tel: (+84) 909 408 169

e) Phương thc và công cđngưi tiêu dùng tiếp cn và chnh sa dliu cá nhân ca mình trên hthng thương mi đin tca đơn vthu thp thông tin

Thành viên có quyn tkim tra, cp nht, điu chnh hoc hy bthông tin cá nhân ca mình bng cách liên hvi ban qun trwebsite thc hin vic này.

Thành viên có quyn gi khiếu ni vni dung bo mt thông tin đnghliên hBan qun trca website. Khi tiếp nhn nhng phn hi này, chúng tôi sxác nhn li thông tin, trưng hp đúng như phn ánh ca thành viên tùy theo mc đ, chúng tôi scó nhng bin pháp xlý kp thi.

f) Cơ chế tiếp nhn và gii quyết khiếu ni ca ngưi tiêu dùng liên quan đến vic thông tin cá nhân bs dng sai mc đích hoc phm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân ca thành viên đưc cam kết bo mt tuyt đi theo chính sách bo vthông tin cá nhân. Vic thu thp và sdng thông tin ca mi thành viên chđưc thc hin khi có sđng ý ca khách hàng đó trnhng trưng hp pháp lut có quy đnh khác.

Không sdng, không chuyn giao, cung cp hay tiết lcho bên th3 nào vthông tin cá nhân ca thành viên khi không có scho phép đng ý tthành viên.

Trong trưng hp máy chlưu trthông tin bhacker tn công dn đến mt mát dliu cá nhân thành viên, chúng tôi scó trách nhim thông báo vvic cho cơ quan chc năng điu tra xlý kp thi và thông báo cho thành viên đưc biết.

Bo mt tuyt đi mi thông tin giao dch trc tuyến ca thành viên bao gm thông tin hóa đơn kế toán chng tshóa

Ban qun lý yêu cu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phi cung cp đy đthông tin cá nhân có liên quan như: Hvà tên, đa chliên lc, email, đin thoi,…., và chu trách nhim vtính pháp lý ca nhng thông tin trên. Ban qun lý không chu trách nhim cũng như không gii quyết mi khiếu ni có liên quan đến quyn li ca thành viên đó nếu xét thy tt cthông tin cá nhân ca thành viên đó cung cp khi đăng ký ban đu là không chính xác.


Subscribe to us!

Sign up to receive LIBÉ’s new arrival
updates, sales, exclusive content, events and more!