Privacy PolicyCHÍNH SÁCH BẢO MẬT


a) Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

· Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;

· Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

· Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

· Gửi các thông báo về các hoạt động trên website;

· Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

· Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch;

· Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Nhân viên của Công ty

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

65 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 909 408 169

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
PRIVACY POLICY

 

a) Purpose and scope of data collection

The main fields of data collection on the website are: customer’s full name, email, phone number, address. These kinds of information we request from customers in order to confirm with customers/members about their orders and process their orders. 


Members will be solely responsible for the security and storage of all activities used under the information they provide. In addition, members are responsible for promptly informing our website about acts of unauthorized use, abuse, retention of registered names and passwords of third parties.


b) Scope of information usage

We use customer/member information to:

· Contact to confirm orders and deliver goods to customers when receiving order(s) from customers;

· Provide product information to customers if requested from customers;

· Send marketing or promotional emails;

· Send notices about new campaigns for our website;

· Communicate and deal with users in special cases;

· At the request of authorities, including Procuracy, Court, Police investigation agency related to certain law-breaking acts of customers.


c) Time of information storage

Personal data of members will be stored until the request of the administrator to cancel. Otherwise, member information will be kept confidential on our server. d) People or organizations may have access to that information

People or organizations may have access to customers' information in one of the following cases:


– Employees of the company


– Partners who have a contract to perform part of the Company's services. These partners will receive information according to the contract agreement (partial or all of the information under the contract) to support users to use the services provided by the Company.


e) Address of the information collection and management unit, including ways of contact so that consumers can ask about the personal information collection


65 Tu Xuong Street, Ward 7 - District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: (84) 909 408 169 


f) Methods and tools for consumers to access and correct their personal data on the e-commerce system  


Members have the right to check, update, adjust or cancel your personal information by contacting the website administrator to do this. 


Members have the right to submit complaints about the security issues, please contact the website administrator. When receiving these feedbacks, we will take timely actions.g) The mechanism for receiving and resolving consumer complaints related to personal information being used for the wrong purposes  


Personal information of members is committed to absolute confidentiality under the privacy policy. The use of information of each member is done only with the consent of that customer. 


Do not use, transfer, provide or disclose to any third party about the member's personal information without permission from members. 


In the event that our information server is attacked by a hacker resulting in the loss of member's personal data, we will be responsible for reporting the incident to the investigating authorities for timely processing and notifying the member.


Absolutely confidential all information of members' online transactions, including digital invoice information. 


Our management board requires individuals to sign up/purchase must provide all relevant personal information such as full name, contact address, email, phone number,... and are responsible for the legality of the above information. The management board is not responsible for any complaint related to the member's benefits if the personal information of that member provided at the initial registration is incorrect.

Subscribe to us!

Sign up to receive LIBÉ’s new arrival
updates, sales, exclusive content, events and more!